Blott Sverige krusa för etik som inte bär

Nyköpings tingsrätt slog i en dom som kom på fredagen fast att den barnmorska som, hänvisande till samvetsfriheten, inte vill utföra aborter förlorade mot sin arbetsgivare, Landstinget i Sörmland.

Det nu aktuella fallet är inte det första där svenska domstolar dömer i strid med Europakonventionen som är bindande svensk lag. Särskilt hårt drabbade är barnmorskor. Samtidigt har en annan yrkesgrupp, journalisterna, samvetsfrihet inskrivet i avtal och yrkesregler.

Vad är samvetsfrihet?
Samvetsfrihet är friheten att följa sin religiösa eller moraliska övertygelse, i handling, underlåtelse till handling eller med ord. Det räknas som en mänsklig rättighet liksom religionsfrihet samt åsikts- och tankefrihet.

Samvetsfriheten regleras (juridiskt) i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Konventionen förbjuder uttryckligen diskriminering till följd av hävdande av de rättigheter och friheter som försäkras där i.

Europakonventionens artikel 9
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
 2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Länk till konventionen: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf

I Europa är samvetsfriheten djupt rotad. Det har bland annat att göra med synen på den fria viljan som är tydlig i en kristen (katolsk) förståelse av människan. I ett försök från svensk sida att på Europeisk nivå göra inskränkningar i samvetsfriheten, antogs – tvärt emot det svenska initiativets ambition – en resolution (Europarådets resolution 1763) som garanterar all vårdpersonal rätten till samvetsfrihet.

Annars vill man från svenskt håll gärna framhålla vikten av mänskliga rättigheter. Så länge det inte går emot den inhemska uppfattningen om vad det innebär, vill säga. På Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter visar man gärna hög svansföring.

I Regeringsformen (grundlag) regleras kroppslig integritet och rörelsefrihet. Den nämns här parentetiskt och kopplad till en fundering huruvida också den kan vara applicerbar på ofödda individer.

4 § Dödsstraff får inte förekomma. Lag (2010:1408).

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.

Yttranden, ja. Bör inte mänskligt liv förstås som en yttring?

Samvetet en samhällets grundpelare
Reinhold Fahlbeck, professor emeritus, juris doktor vid Lunds universitet, skriver den 2 maj 2015, en debattartikel i SvD som i sammanhanget är väl värd att läsas.

”Den svenska abortlagen står i överensstämmelse med artikel 9 i Europakonventionen (EKMR), bindande svensk lag sedan 1995. Denna ger envar rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. […] Bestämmelserna om samvetsfrihet som en mänsklig rättighet har en självklar grund. Utan medvetna och rena samveten faller hela samhällsbygget ihop. […] Människors samveten är samhällets grundpelare.”

Vad han hävdar i sin debattartikel är att vi har nödvändig lagstiftning på plats som stöd för samvetsfriheten. Men i Sverige tillämpas den inte.

Blott Sverige…
Hur var det då med journalisterna? Jo, journalistavtalets paragraf 3.3 lyder: ”Medarbetare får inte åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med hans eller hennes övertygelse.” Dessutom beslutade Journalistförbundets kongress att uppdatera yrkesreglerna som, avseende samvetsfrihet, nu säger: ”Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse.”

Vad är det som säger att en journalists samvete och övertygelse är överordnat en barnmorskas? Det lär ju inte i första hand vara så att en journalist, så som vårdpersonal, har att hantera konkreta situationer som handlar om liv och död. Skall detta förstås så att politisk övertygelse väger tyngre än ett liv? Och varför går Sverige, gång på gång, på tvärs med såväl grundläggande kristna etiska värderingar som vad våra medmänniskor på kontinenten tar för självklart?

Franciskus Urban

Annonser

4 reaktioner till “Blott Sverige krusa för etik som inte bär

 1. Håller inte med dig, eb barnmorska som av samvetsskäl inte kan utföra vissa uppgifter som hör till hennes ansvarsområde skall självklart inte anställas som barnmorska. Hon har sin grundutbildning som leg. sjuksköterska och kan söka sådana tjänster där t,ex inte assistans vid abort förekommer.
  – Jättebra att tingsrätten dömer på ett ett sätt som visar att patientens perspektiv går före och att inte enskilda medarbetare kan villkora sina arbetsuppgifter utifrån någon form av övertygelse.
  Vi har en hälso-och -sjukvårdslag och där går patiensäkerheten före.

  Gilla

  1. På Wikipedia, som väl inte lämpar sig som akademisk källa, läser jag att ”förr kallades i Sverige den som bistod vid förlossningar oftast jordemor. På danska och norska är ordet för barnmorska fortfarande jordemoder respektive jordmor. På tyska är benämningen hebamme, vilket betyder ‘den som lyfter’ barnet från jorden.” Den som lyfter (barnet) – en ganska snygg definition kan jag tycka.

   En vedertagen referens dock är Europakonventionen som nämns i artikeln ovan. Den ger var och en lagstadgad samvetsfrihet. Det gäller oaktat vilket yrke en person har.

   ”Europakonventionen är svensk lag (SFS 1994:1219) sedan 1995. Då infördes också i regeringsformen en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Lagar som tillkommit innan konventionen inkorporerades ska tolkas i enlighet med konventionen och den praxis som finns.”
   Ur ”Mänskliga rättigheter i Sverige (2007)”
   Länk: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/071114/b2a8e5d5eaeeac2cb34334ea85d4c51f/ma%A6%EAnskl%20ra%A6%EAtt.pdf

   Centralt i det jag skriver är samvetsfriheten. Den måste gälla lika oavsett yrkesgrupp. Det kan inte vara så att exempelvis journalisters samvetsfrihet tillvaratas men inte barnmorskors. Då har vi ju lämnat fältet öppet för godtycke och etisk relativism. Vad händer då den dagen det anses lämpligt att läkare skall utföra aktiv dödshjälp? Eller att det ingår i ett vårdbiträdes arbetsuppgifter att tillfredsställa en vårdtagares sexuella behov? Om inte samvetsfriheten på allvar tillvaratas och tillgodoses skulle detta mycket väl kunna bli verklighet, med hänvisning till individens (patientens) vilja och rättigheter.

   Intressant i sammanhanget är en läsning av de internationella etiska koderna för barnmorskor, vilka Svenska barnmorskeförbundet anslutit sig till. Dessa håller också som referens och jag läser under rubriken ”barnmorskors professionella ansvar”:

   ”Barnmorskor kan avböja att delta i aktiviteter för vilka de hyser djupt moraliskt motstånd; men avseende barnmorskans individuella samvetsbetänkligheter så skall inte dessa avgörande påverka kvinnans rätt till hälsovård.”
   Ur ”Internationella etiska koden för barnmorskor”, Svenska barnmorskeförbundet
   Länk:http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-barnmorskor-svensk-oversattning.pdf

   Avslutningsvis är det mig veterligen inte barnmorskor som utför aborter, utan assisterar. För ingreppet krävs en legitimerad läkare. Det är därför märkligt att vi inte hör talas om (fler?) läkare som hänvisar till samvetsfrihet. Eller är det så enkelt att de barnmorskor som gör det har sökt sig till skrået för att förlösa liv; för att vara den som lyfter barnet från golvet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s