Bilda Europa

For English, please scroll down.

Europa är en världsdel bestående av flera länder och regioner med olika särprägel. Det som från början höll samman Europa, men också var en förutsättning för att det vi känner som civilisation skulle kunna växa fram och blomstra, var den kristna tron. Kyrkan och inte minst klosterväsendet var grunden för spridande av kunskap, bildning, moral och goda värderingar. Härifrån är dagens sjukvård, socialtjänst och skola sprungen. Kristendomen präglade stora delar av människors liv – från synen på familjen till kulturella yttringar. Den kristna tron och traditionen var kittet och bandet; det var det högre ideal som drev människor att sträva.

Med utgångspunkt i artikeln ”Utbildning i europeisk, kristen, klassisk tradition och kultur” (2017-08-18), där behovet av tidernas största och samordnade folkbildningskampanj påtalas, tar nu Gammalkatolsk idédebatt initiativet.

Under taggen #bildaeuropa (#formeurope) kommer vi att försöka samla goda krafter som vill samverka med oss och verka för ett Europa där den kristna traditionen och kulturen väcks och åter vårdas, värderas och traderas.

Det enklaste sättet att visa sitt stöd, är att i sociala medier tagga bildande, uppbyggliga inlägg och bilder med #bildaeuropa eller #formeurope. Vill du på något vis engagera dig djupare är du välkommen att ta kontakt med oss.

Må det bära!

Europe is a continent consisting of several countries and regions with different distinctive features. What initially held Europe together, but also was a prerequisite for what we feel as civilization could grow and flourish, was the Christian faith. The church and not least the monastic life were the basis for the dissemination of knowledge, education, morality and good values. From here, today’s healthcare, social services and schools are running out. Christianity characterized much of people’s lives – from the viewpoint of the family to cultural expressions. The Christian faith and tradition were the lute and the bond; It was the higher ideal that drives people to strive.

Based on the article ”Education on European, Christian, Classical Tradition and Culture” (2017-08-18), which calls for the need for the greatest and coordinated public education campaign of the times, now the Old Catholic ideas debate takes the initiative.

Under the tag #bildaeuropa (#formeurope) we will try to gather good forces that want to work with us and work for a Europe where the Christian tradition and culture are wakened and re-cared for, valued and trained.

The easiest way to show support is to tag formatting, constructive posts and images with #bildaeuropa or #formeurope in social media. If you want to engage yourself in any way, please feel free to contact us.

May it bear!